شکوه صنعت وارنا

خط مشی

خط مشی شرکت شکوه صنعت وارنا

شرکت شکوه صنت وارنا با اتکاء به توان بومی خود و تعامل فرا مرزی در امر فعاليت‌های توليدی و به عنوان یکی از ارکان تامين قطعات عایق و ایزوله خط مشی کيفی خود را به شرح ذیل اعلام می نماید :
– احترام به خواسته‌های مشتریان و جلب رضایت آن‌ها
– افزایش سطح دانش فنی و تخصصی در پرسنل و ایجاد انگيزه در ایشان به منظور دستيابی به اهداف کيفی سازمان
– بالا بردن راندمان و کاهش ضایعات تا دستيابی به سطح صفر
– ارتقاء و توسعه سطح کيفی تامين کنندگان سازمان
– بهبود مستمر در راستای ارتقاء کيفيت ، تحویل به موقع و کاھش قيمت تمام شده در کليه فعاليت‌ها و سطوح سازمان
در این راستا و برای دستيابی به اهداف خط مشی فوق ، سيستم مدیریت کيفيت تدوین شده است.
مدیریت شرکت شکوه صنعت وارنا ، نيروی انسانی را بزرگترین سرمایه خویش دانسته و حسن تحقق اهداف فوق را که مستلزم اجرای اثر بخش روشها‌ست ، تعهد می نماید .

                                                                                                                                                                                                              مدیر عامل